Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana

Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana w Będzinie
Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana
ul. Sportowa 1 42-500 Będzin
tel. 32 267 72 58 fax. 32 363 20 69
g1@gim1bedzin.pl
Przejdź do treści

Menu główne:Dyrekcja Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana w Będzinie informuje, że od dnia 29.04.2019r. będą odbywać się zajęcia dydaktyczne.
Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji obowiązującym w danym dniu.


Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Będzinie informuje,
że 10, 11, 12 kwietnia 2019r. odbywa się egzamin gimnazjalny
dla uczniów klas III gimnazjum.
 
Uczniowie klas III gimnazjum przychodzą do szkoły na godz. 8.00.
 
Uczniowie przynoszą ze sobą:
- legitymację szkolną lub dowód osobisty,
- czarne długopisy,
- dodatkowo dnia 11 kwietnia 2019r. uczniowie przynoszą linijkę.


Strajk w oświacie – ważne dla rodziców!

Procedury sporu zbiorowego rozpoczęły związki zawodowe zrzeszające pracowników oświaty. Zakończone referenda w sprawie strajku w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Będzin potwierdziły, że wszystkie placówki oświatowe przystępują do protestu. Strajk rozpocznie się 8 kwietnia 2019 roku i trwać będzie do odwołania. Tego dnia znana będzie rzeczywista liczba nauczycieli, którzy wezmą w nim udział.
 
Trzy największe wyzwania dla dyrektorów i organu prowadzącego szkoły i przedszkola to zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, kwietniowe egzaminy zewnętrzne (gimnazjalny 10-12 kwietnia) i ósmoklasisty (15-17 kwietnia) oraz bieżące informowanie rodziców o funkcjonowaniu placówek w czasie strajku.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli poinformują rodziców o skali akcji strajkowej, ewentualnym zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub możliwościach zorganizowania zajęć opiekuńczych na stronie internetowej, w dzienniku elektronicznym szkoły oraz na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń.
W przypadku ogłoszenia strajku, rodzice mają prawo do pozostawienia dziecka w domu.

W przypadku przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych i drugich w szkołach podstawowych, dyrektorzy – w miarę możliwości kadrowych – podejmą działania zmierzające do zapewnienia opieki dzieciom, które przyjdą do placówki.

W ostateczności – przy braku możliwości zapewnienia opieki – rodzice zostaną o tym poinformowani w poniedziałek 8 kwietnia 2019 roku, tak aby mogli ewentualnie skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Dyrektorzy jednostek oświaty, w których będzie miał miejsce czynny strajk dołożą starań, aby zminimalizować negatywne skutki dla uczniów i rodziców.

 Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
 
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 
2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
 
3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 
4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
 
5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 
6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Walczymy ze smogiem.
Aby zwyciężyć, należy dobrze poznać przeciwnika, to stara prawda. Dlatego uczniowie naszej szkoły 6.02.2019 r. przygotowali się do poznania wroga, którego często widzimy i czujemy, jak krąży nad naszymi miastami. Smog – co to takiego, jak powstaje, jak działa i najważniejsze – jak go powstrzymać, jak pokonać? Na te i inne pytania odpowiedzi udzielali w dniu wczorajszym nauczyciele i uczniowie. Prezentacje, pokazy i doświadczenia a na koniec test sprawdzający naszą wiedzę. Jednym ze sposobów chronienia się przed smogiem jest noszenie maseczek antysmogowych. Ale czy maseczki muszą być takie jednakowe, białe?Oczywiście, że nie ! Uczniowie ozdobili swoje maseczki indywidualnie. Były maseczki w kwiatki, maseczki z uśmiechem i wiele innych ciekawych pomysłów, wyobraźnia uczniów nie zna granic. Aby nie zapomnieć jak smog działa i wygląda uczniowie z pomocą nauczyciela plastyki przygotowali wystawę swoich prac plastycznych i i tablicę informacyjną.
    
Spotkanie kolędowe w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym
Tegoroczne spotkanie kolędowe w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym przyniosło kilka niespodzianek. Wyjątkowo liczna grupa podopiecznych śpiewała kolędy z naszymi wolontariuszkami. Pensjonariusze wybierali kolędy, które chcieli usłyszeć i wspólnie zaśpiewać.
Głosy dziewcząt i dźwięki instrumentów jeszcze długo rozbrzmiewały w korytarzach ośrodka, ponieważ dziewczęta odwiedzały w salach tych podopiecznych, którym stan zdrowia nie pozwolił opuścić łóżek. Jak co roku wszyscy otrzymali słodkie upominki,  upieczone przez dziewczęta pierniczki i ciasteczka. Wiele wzruszeń wywołało wręczanie kart świątecznych i odczytywanie życzeń.
Mile zaskoczone zostały również wolontariuszki, które od personelu zakłady otrzymały słodki poczęstunek a od pensjonariuszy własnoręcznie wykonaną choinkę.
Pani kierownik wyraziła nadzieję, że spotkania kolędowe z podopiecznymi zakładu mimo wygaśnięcia gimnazjum będą kontynuowane w następnych latach. Kto wie? Dziewczęta już się zastanawiały, czy w ich nowych szkołach da się zaszczepić taką inicjatywę.
JASEŁKA
Spotkanie z Panią Prof. Anną Glimos – Nadgórską
 
W dniu 5 grudnia 2018 r. odbyło się w naszym Gimnazjum spotkanie klas trzecich: A i D. Gościem była emerytowana pani Prof. AnnaGlimos –Nadgórska, wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Inicjatorem lekcji bibliotecznej był nauczyciel Łukasz Jamrozik, który na co dzień pracuje w szkolnej bibliotece. Pani Profesor do uczniów przemawiała językiem prostym i zrozumiałym. Wykład był poświęcony stuleciu odzyskania przez Polskę Niepodległości, włączając  w to dwa popularne oraz znane hymny: „Mazurek Dąbrowskiego”  Józefa Wybickiego i „Rotę” Marii Konopnickiej. Zainteresowani przysłuchiwali się również zagadnieniu związanemu z historią szkolnictwa na terenie Będzina. Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli pani Profesor kwiaty.
 
Wpis autorski naszego Gościa:
 
„Bardzo dziękuje za zaproszenie mnie do Waszej Szkoły na spotkanie z młodzieżą klas III gimnazjum. W roku obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości mogłam przedstawić młodemu pokoleniu ciekawe informacje na temat naszej przeszłości i przeszłości miasta Będzina; że mogłam podać, niektóre fakty z historii naszego hymnu narodowego i z przeszłości szkolnictwa będzińskiego. Bardzo dziękuję Dyrekcji Szkoły, Nauczycielom i Uczniom, życzę zdrowia i sukcesów”.
Będzin dnia 05 grudnia 2018 roku
 
Anna Glimos – Nadgórska
    
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wspólnie zaśpiewaliśmy Mazurek Dąbrowskiego,tym razem wybrzmiały wszystkie zwrotki hymnu narodowego.  
Uroczystą akademię przygotowali uczniowie klas trzecich. Pełen zadumy montaż słowno - muzyczny przybliżył  czas walki o wolność  i atmosferę pierwszych dni niepodległości. Celem uroczystości było wzbogacenie historycznej wiedzy uczniów, kształtowanie szacunku dla historii, minionych pokoleń, uświadomienie roli wartości w życiu narodu.  Najważniejszą rzeczą było uzmysłowienie młodemu pokoleniu, że dzięki poświęceniu przodków dziś mogą cieszyć się wolnością dnia codziennego.
NIEZWYKŁY SPEKTAKL
23 października wybraliśmy się na niezwykły spektakl. Tym razem nie do teatru, ale na … dworzec kolejowy w Będzinie. W tym miejscu aktorzy TDZ wystawiają sztukę Antygona – jestem na nie. Zagubiona pośród wartości Antygona stała się inspiracją do spektaklu, który opowiada o tym, jak bliska naszym dzisiejszym konfliktom jest bohaterka Sofoklesa. Minęły tysiące lat, a żądza władzy i nienawiść wciąż toczą społeczeństwo. Współczesna Antygona jest miotana przeciwnościami, czy powinna sprostać oczekiwaniom Tebańczyków i umrzeć w imię honoru. Reżyseria i koncepcja przestrzeni: Tomasz Kaczorowski.
Opracowanie muzyczne: Miłosz Sienkiewicz, Piotr Pniak. Spektakl spodobał się młodzieży, gdyż jest dynamiczny, aktorzy grali wyraziście. Po przedstawieniu aktywnie uczestniczyliśmy w warsztatach prowadzonych przez dyrektora artystycznego teatru. Uświadomiliśmy sobie, że tematyka starożytnego dramatu jest wyjątkowo bliska gimnazjalistom.
 
Święto Edukacji Narodowej
12 października 2018r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana w Będzinie obchodzono po raz ostatni Święto Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz cała Społeczność Uczniowska spotkali się na 4 godzinie lekcyjnej w sali gimnastycznej. Z okazji Święta Edukacji młodzież klas 3 a i 3 d pod kierunkiem pani G. Giędosz – Tomaszek oraz p. J. Brodzińskiej przygotowała uroczystą akademię. Składały się na nią humorystyczne scenki z codziennego życia szkoły.  Obejrzeliśmy posiedzenie Rady Uczniowskiej oraz fragment lekcji na wesoło. Uczniowie recytowali zabawne ody skierowane do nauczycieli. Spotkanie zakończono życzeniami oraz piosenką dla naszych wspaniałych pedagogów śpiewaną przy akompaniamencie instrumentów muzycznych przez przedstawicieli gimnazjalistów wszystkich klas. Doskonałe nagłośnienie przedstawienia uzyskano dzięki uprzejmości rodziców uczennicy klasy 3 a.
 
Występ z okazji Święta Edukacji Narodowej zakończono gromkimi brawami.
Copyright 2018-2019 by forever All rights reserved
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego